Obchodní podmínky

1. Pojmy

Planuj-inzerci.cz je internetový server poskytující službu Plánování vkládání inzerátů na inzertní servery.

Službou Plánování vkládání inzerátů se rozumí umístění inzerátu Uživatele na internetové inzertní servery třetích stran.

Inzerátem se rozumí nadpis a text inzerátu, cena, kontaktní údaje (e-mail, telefon, webová adresa, skype, icq), informace o poloze (kraj, okres, město) a multimediální prvky (obrázky, videa).

Uživatel – fyzická nebo právnická osoba využívající služeb serveru planuj-inzerci.cz.

Poskytovatel – poskytovatelem služby Plánování vkládání inzerátů je fyzická osoba Nikola Bílková, IČO: 05805023

2. Objednávka služby a platba

Objednávku služby Uživatel provádí prostřednictvím úhrady předplatného. Službu lze předplatit na dobu minimálně jednoho měsíce.

Uživatel se zavazuje uhradit cenu za objednanou službu do 5 dnů od objednání na bankovní účet Poskytovatele.

Neuhradí-li Uživatel cenu za objednanou službu do 5 dnů, je funkčnost služby pozastavena do doby uhrazení předplatného.

Ceny se řídí dle platného ceníku.

Uživatel je povinen před odesláním objednávky zkontrolovat zadané údaje ve formuláři. Poskytovatel neodpovídá za formální nebo gramatické chyby uvedené v inzerátu Uživatele, neodpovídá taktéž za nesprávnost kontaktních údajů. Zjistí-li Uživatel nesrovnalosti ve svém inzerátu až po provedení služby, nelze se již domáhat náhrady služby nebo vrácení platby. Úpravu textu inzerátu lze provést jeho úpravou na stánce sloužící k editaci inzeratu a jeho opětovným vložením na inzertní server.

3. Plnění služby

Poskytovatel se zavazuje umožnit přístup ke službě a to do 1 pracovního dne od přijetí platby

Inzeráty jsou vkládány na internetové inzertní servery, které si vybere Uživatel.

Poskytovatel nezodpovídá za nedostupnost inzertních serverů třetích stran.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb planuj-inzerci.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru planuj-inzerci.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku výpadku či nefunkčnosti služeb planuj-inzerci.cz.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení obchodních podmínek třetích stran.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah inzerátů uživatele.

Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služby, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služby, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu planuj-inzerci.cz. Poskytovatel zejména Uživateli nezaručuje, že Služba bude dostupná nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu ani že Služba a/nebo její funkce budou bez chyb.

Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že licence k užití Služby je poskytována Uživateli za úplatu, a že Poskytovatel neposkytuje ohledně funkčnosti a bezvadnosti Služby žádné záruky, a že je proto užití Služby spojeno s určitým rizikem. Uživatel toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služby.

Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při užívání Služby, včetně případné škody vzniklé v souvislosti s přístupem Uživatele na Inzertní portály prostřednictvím Služby, za škody způsobené přerušením provozu, poruchou Inzertního portálu, počítačovými viry, za škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

Poskytovatel nenese odpovědnost za kvalitu či původ zboží a/nebo služeb nabízených Uživatelem v inzerátu zveřejněném na Internetovém portálu prostřednictvím Aplikace.

4. Práva poskytovatele

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby Uživateli, a to především v případech, kdy je inzerát v rozporu s platnými zákony České republiky anebo je v rozporu s dobrými mravy. Uživatelé nemají žádný právní nárok na užívání služeb serveru planuj-inzerci.cz.

5. Ochrana osobních údajů

Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Poskytovateli. Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Uživatel dává výslovný souhlas s tím, že údaje uvedené ve formuláři sloužícím pro vytvoření inzerátu budou při provedení služby umístěny a zobrazeny na inzertních serverech třetích stran.

Uživatel dává výslovný souhlas s tím, aby Poskytovatel užil jeho osobní údaje (popř. kontaktní údaje právnické osoby) k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení. Uživatel se může kdykoli rozhodnout odmítnout přijímat takové informace.

Získaná osobní data nepoužije Poskytovatel k jiným účelům, než které jsou bezprostředně spojené s poskytovanou službou.

6. Závěrečná ustanovení

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami zárověň Uživatel souhlasí s obchodními podmínkami Inzertních serverů třetích stran Bazoš.cz a Bazoš.sk.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2016 a jsou k dispozici elektronicky na http://planuj-inzerci.cz/obchodni_podminky.php. Poskytovatel je oprávněn obchodní podmínky kdykoli změnit.